ROTS - Raziskave onesnaženosti tal Slovenije
GALERIJA ROTS
Projekt RAZISKAVE ONESNAŽENOSTI TAL SLOVENIJE (ROTS) pomeni nadaljevanje raziskav onesnaženosti tal v Sloveniji, kot ga predvideva Nacionalni program varstva okolja (NPVO), ki je bil septembra 1999 sprejet v Državnem zboru (Uradni list RS, 83/99) ter resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO), ki jo je novembra 2005 potrdil Državni zbor RS (Uradni list RS, 2(06). ReNPVO opredeljuje program ukrepov na področju varstva tal in določa preliminarno razporeditev vzorčnih lokacij na podlagi koordinatne mreže. Glede na to, da trenutno še nimamo celovitega pregleda stanja onesnaženosti tal, je nadaljevanje projekta prednostnega pomena za Slovenijo. Projekt pomeni tudi dodaten korak naprej k vzpostavitvi monitoringa onesnaženosti tal v RS ter talnega informacijskega sistema, kot to opredeljuje Zakon o varstvu okolja (96. clen ZVO, Ur. l. RS št. 41/04) in ReNPVO za obdobje 2005-2012.
FOTO iz naslovnice: Tomaž KRALJ© Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel: ++386 (01) 320 32 02