ROTS - Raziskave onesnaženosti tal Slovenije
Več o projektu ROTS
RAZISKAVE ONESNAŽENOSTI TAL SLOVENIJE (ROTS) pomeni nadaljevanje raziskav onesnaženosti tal v Sloveniji, kot ga predvideva Nacionalni program varstva okolja (NPVO), ki je bil septembra 1999 sprejet v Državnem zboru (Uradni list RS, 83/99) ter resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO), ki jo je novembra 2005 potrdil Državni zbor RS (Uradni list RS, 2(06). ReNPVO opredeljuje program ukrepov na področju varstva tal in določa preliminarno razporeditev vzorčnih lokacij na podlagi koordinatne mreže. Glede na to, da trenutno še nimamo celovitega pregleda stanja onesnaženosti tal, je nadaljevanje projekta prednostnega pomena za Slovenijo. Projekt pomeni tudi dodaten korak naprej k vzpostavitvi monitoringa onesnaženosti tal v RS ter talnega informacijskega sistema, kot to opredeljuje Zakon o varstvu okolja (96. člen ZVO, Ur. l. RS št. 41/04) in ReNPVO za obdobje 2005-2012.

Projekt Raziskave onesnaženosti tal Slovenije se sistematično izvaja od leta 1999:

 • Raziskave onesnaženosti tal s predlogom programa ukrepov nujnih sanacij: I del. Koncept izvajanja monitoringa onesnaženosti tal RS; II del. Poročilo za leto 1999 (MOP št. 2521-99-020024).
 • Raziskave onesnaženosti tal v Republiki Sloveniji (ROTS) – Porocilo za leto 2001 (MOP/ARSO št. 2523-01-10051).
 • Raziskave onesnaženosti tal Slovenije v letu 2004 (MOP/ARSO št. 2523 - 04 - 500383).
V projekt so bili v letu 2001 vkljuceni podatki iz 212 lokacij, ki so minimalno ustrezali kriteriju koncepta ROTS in jih je financiralo ali sofinanciralo Ministrstvo za okolje in prostor ali Ministrstvo za znanost in tehnologijo v obdobju 1989 – 1995. Vse lokacije so dobile enotno oznako vzorčne točke, poenoten je bil tudi zapis v bazi podatkov. Nekateri parametri takrat niso bili izmerjenih, zato izpisi niso popolni, vendar bodo ob morebitni izbiti lokacije za trajno monitoring točko analize dopolnjene, saj se vzorci hranijo v arhivu. Uporabljeni so bili nekateri podatki iz sledečih projektov:

 • Tematska karta onesnaženosti tal celjske občine (Občina Celje in MZT, 1989- 1990).
 • Ugotavljanje onesnaženosti tal in monitoring v Republiki Sloveniji (MOP, 1992).
 • Vpliv onesnaženih tal na vegetacijo (Obcina Celje in MZT, 1992 ),
 • Ugotavljenje onesnaženosti tal v občini Novo mesto (Obcina Novo mesto, 1994).
 • Ugotavljanje onesnaženosti tal in rastlin na vplivnem območju industrijskega kompleksa Salonit Anhovo (MOP, 1995)

Za izvedbo projekta je bil izbran Center za pedologijo in varstvo okolja (CPVO) iz Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete v Ljubljani. Zaradi kompleksnosti problematike (predvsem analiz) se je povezal z različnimi inštitucijami v državi:

 • Inštitut za varstvo okolja pri Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor.
 • Laboratorij za analizno in anorgansko kemijo pri Kemijskem inštitutu Ljubljana.
 • Inštitut za ekološke raziskave ERICo, Velenje.
 • Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.
 • Zavod za zdravstveno varstvo Novo Mesto.

Tla so tisti del ekosistema, kjer se posledice onesnaževanja okolja v preteklosti zaznavne še danes. Tla v Sloveniji, razen nekaterih izjem (rudniško-topilniška dejavnost), niso mocno onesnažena. Kritičnih območij fitotoksičnih koncentracij nevarnih snovi v tleh, ki onemogočajo rast rastlin, praktično nimamo. Vendar na podlagi do sedaj znanih meritev vemo, da obstajajo obmocja s prekomerno vsebnostjo nekaterih nevarnih snovi, ki na različne načine lahko ogrožajo zdravje ljudi (neposredno kot prašni talni delci, preko rastlin kot hrana rastlinskega izvora, preko podtalnice, preko krme in živil živalskega izvora, …). Takšna območja lahko odkrijemo le s sistematičnim vzorčenjem in analizami tal. Glede na to, da trenutno poznamo podatke o onesnaženosti tal le za okoli 13 % slovenskega ozemlja, je prednostnega pomena zaključiti raziskave onesnaženosti tal, kot jih predvideva preliminarna razporeditev vzorčnih lokacij na podlagi koordinatne mreže (ReNPVO), hkrati pa čim prej pričeti s sanacijo onesnaženih območij in rednim spremljanjem kakovosti tal na izbranih lokacijah (monitoring).

FOTO iz naslovnice: Tomaž KRALJ© Infrastrukturni center za pedologijo in varstvo okolja, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana Tel: ++386 (01) 320 32 02